Home / Bedrijfsmatige verzekeringen / Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen werkgever

Als werkgever heeft u te maken met een aantal wetten wanneer een van uw werknemers zich ziek meldt of geconfronteerd wordt met arbeidsongeschiktheid.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter heeft betrekking op de eerste twee ziektejaren. Het doel van de wet is de werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren in het arbeidsproces. Dat gebeurt door snelle melding, een plan van aanpak, casemanagement en een re-integratieverslag. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) controleert en kan sancties opleggen bij het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen. De Ziekengeld Daggeld verzekering ondersteunt u bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering wijst u een casemanager aan. Deze kan afkomstig zijn van de Arbo-dienst of van een re-integratiebedrijf.

Wet Loondoorbetaling bij Ziekte

Als werkgever bent u verplicht 2 jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. In het eerste jaar mag dit niet minder zijn dan het minimumloon. In het tweede jaar geldt deze eis niet meer. Als een werknemer onder het sociaal minimum dreigt te belanden kan hij zich wenden tot de Toeslagenwet. Bij in het arbeidscontract of CAO vastgelegde wachtdagen krijgt de werknemer die dagen niet betaald. Voor mensen die als arbeidsgehandicapte in dienst zijn gekomen neemt het UWV de loonbetaling bij ziekte maximaal vijf jaar over. Voor mensen met een Wajong-uitkering geldt dat voor hun hele arbeidzame leven.
De verplichting tot loondoorbetaling in de eerste 2 ziektejaren kunt u zelf dragen, maar u kunt zich er ook voor verzekeren.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – WIA

De WIA wil mensen, ook bij ziekte en gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, zo veel mogelijk aan het werk houden. Daarom legt de nieuwe wet meer verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers zelf. En maakt de WIA ‘werken naar vermogen’ financieel aantrekkelijker voor beide partijen. De wet biedt werkgevers een aantal regelingen om het in dienst nemen of houden van gedeeltelijk arbeids(on)geschikten te stimuleren. De WIA kent twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Mensen die volledig en duurzaam (dit begrip bestond nog niet in de WAO) arbeidsongeschikt zijn, ontvangen een IVA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon. De WGA is voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een loonverlies tussen de 35 en 80%. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn maar die waarschijnlijk wel voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA.

Arbowet

Een werkgever is sinds de liberalisering van de Arbowet op 1 juli 2005 niet meer verplicht zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Onder bepaalde voorwaarden mag hij voor de controle en begeleiding ook gebruik maken van de kerndeskundige die in de Arbo-wet genoemd worden. Bijvoorbeeld de bedrijfsarts.
Wél moet hij zorgdragen voor;

  • Een contract met een geregistreerde bedrijfsarts
  • Een adequate verzuimregistratie
  • Afstemming met het personeel (OR)
  • De verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Ook moet elk bedrijf minstens 1 preventiemedewerker in dienst hebben. Meer mag, maar is niet wettelijk verplicht. Als er binnen het bedrijf niet meer dan 25 werknemers zijn, dan mag de werkgever de taak zelf uitvoeren.